strona prawna

Regulamin sklepu internetowego safestock.pl

1. Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Kupujący – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa sprzedaży ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy sprzedaży prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

b) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

c) Konto – konto Użytkownika w Sklepie internetowym zakładane poprzez rejestrację na stronie internetowej Sklepu internetowego, do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu internetowego;

d) Koszyk zakupowy – lista Towarów wybranych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym w celu złożenia Zamówienia;

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

f) Regulamin – niniejszy Regulamin określający: (i) zasady zawierania Umowy sprzedaży oraz prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy, (ii) zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

g) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej: https://safestock.pl, będący systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

h) Sprzedawca, Usługodawca – Antoni Paweł Podrecki, Hubert Musiał, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SafeStock sp. z o.o.”, ul. Jana Kochanowskiego 12, 31-127 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971449, NIP: 6762617564, REGON 522031574;

i) Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży;

j) Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – umowa, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczna zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

l) Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę, drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460);

m) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

n) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

o) Użytkownik – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego, (iii) osoba prawna oraz (iv) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

p) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Kupującego.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów sprzedaży Towarów oraz świadczenia i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem strony internetowej: https://safestock.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę, który jest administratorem serwisu internetowego wykorzystywanego do prowadzenia Sklepu internetowego. 

2.3. Dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy:

„SafeStock sp. z o.o.” 

ul. Jana Kochanowskiego 12, 31-127, Kraków

NIP: 6762617564, REGON: 522031574

adres poczty e-mail: info@safestock.pl

numer telefonu: (+48) 608 659 925, 

2.4. Działalność Sklepu internetowego polega na sprzedaży Towarów, w szczególności kasków rowerowych. Informacje o każdym Towarze, jego składzie surowcowym, wymiarze oraz wyglądzie znajdują się na właściwej dla każdego z oferowanych Towarów podstronie Sklepu internetowego.

2.5. Informacje prezentowane w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Kupującego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.7. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2.8. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

2.9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego.

2.10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia Umowy sprzedaży zawartej przez osobę poniżej 18 roku życia albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami art. 18 § 3 Kodeksu Cywilnego.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) wyświetlanie zawartości Sklepu internetowego,

b) rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie internetowym,

c) logowanie Użytkownika do Konta,

d) zarządzanie ustawieniami Konta,

e) modyfikowanie danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Konta,

f) sortowanie Towarów według możliwych do wyboru kryteriów,

g) dodawanie Towarów do Koszyka zakupowego,

h) składanie Zamówienia,

i) przeglądanie historii Zamówień,

j) dodawanie opinii o Towarze,

k) kontaktowanie się z Usługodawcą za pomocą formularza 

l) Newsletter.

3.2. Powyższe Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Sklepie internetowym nieodpłatnie.

3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi świadczonej drogą elektroniczną udostępnionej w Sklepie internetowym, tj.:

a) w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Sklepu internetowego – z momentem wejścia na stronę internetową Sklepu internetowego;

b) w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja i/lub logowanie do Konta – po zarejestrowaniu i/lub zalogowaniu do Konta Użytkownika w Sklepie internetowym;

c) w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika – z momentem kliknięcia w odpowiedni przycisk zamieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z momentem wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.

3.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a) opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu internetowego, lub 

b) usunięcie Konta, lub 

c) rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.5. Świadczenie Usług drogą elektroniczną ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wypowiadając ją. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie zawierające wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@safestock.pl. W takim przypadku Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

4. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

4.1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest:

a) dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego o minimalnej rozdzielczości ekranu wynoszącej 1200×800 pikseli oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym,

b) dostęp do Internetu, 

c) dostęp do przeglądarki internetowej:

i) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub

ii) Mozilla FireFox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub

iii) Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies lub

iv) Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub

v) Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

4.2. Sklep internetowy wraz z udostępnionymi w nim Usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

4.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) modyfikacji Sklepu internetowego, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i funkcjonalności,

b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Sklepu internetowego. Usługodawca informuje Użytkowników o tych przerwach, zamieszczając na stronie internetowej Sklepu internetowego stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie internetowym mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Sklepie internetowym.

4.4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Sklepu internetowego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu internetowego z powodu działania siły wyższej.

5. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

5.1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5.2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy ten: 

a) podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Usługodawcy;

d) wykorzystuje Usługi świadczone drogą elektroniczną niezgodnie z ich przeznaczeniem.

5.3. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

5.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z pkt. 5.1. Regulaminu.

6. Konto Użytkownika w Sklepie internetowym

6.1. Rejestracja Konta przez Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży, może natomiast być niezbędna do korzystania z innych Usług świadczonych drogą elektroniczną (np. przeglądania historii Zamówień).

6.2. Użytkownik może zarejestrować Konto po prawidłowym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego. W ramach rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest do: (i) podania adresu e-mail, (ii) ustawienia hasła do logowania do Konta, (iii) akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru, (iv) przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk, (v) aktywowania Konta poprzez kliknięcie w link (lub jego skopiowanie do okna przeglądarki internetowej) przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

6.3. Logowanie Użytkownika do Konta jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji Konta. Logowanie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza logowania dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

7. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

7.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://safestock.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na kolejnych stronach Sklepu internetowego.

7.2. Wybór zamawianego przez Kupującego Towaru jest dokonywany poprzez jego dodanie do Koszyka zakupowego.

7.3. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące: 

a) przedmiotu Zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy;

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) kosztów i czasu dostawy

f) łącznej cenie zamówionych Towarów i kosztów dostawy

g) miejsca na wprowadzenie danych Kupującego.

7.4. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest: (i) dokonanie akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru, (ii) podanie danych osobowych i adresowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz (iii) naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7.5. Dokonanie czynności, o których mowa w punkcie powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.

7.6. W trakcie składania Zamówienia oraz modyfikacji Towarów znajdujących się w Koszyku zakupowym – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

7.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych danych w trakcie składania Zamówienia.

7.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Kupującego do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem oraz pomyślnie przeprowadzonym procesem płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem bankowym lub płatności internetowej – Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, takich jak: dane Kupującego, adres dostawy, oznaczenie Towaru oraz łączna cena zakupu wraz z kosztami dostawy. Ponadto w wiadomości znajduje się informacja o konsumenckim prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Rozdziale 10 Regulaminu, a także link do Regulaminu Sklepu internetowego. 

7.10. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz skopiować jego treść i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

7.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Dostawa

8.1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich Pocztex, InPost lub Orlen paczka.

8.2. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Kupującemu w zakładce „Metody dostawy” na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia Umowy sprzedaży.

8.3. Termin realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, przez co rozumie się przygotowanie i przekazanie przesyłki obejmującej zamówiony Towar operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, wynosi 2-3 dni roboczych.

8.4. Termin realizacji dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi: 

a) od 1 do 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Kupującego Zamówienia – w przypadku wysyłki realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, UPS lub FedEx.

9. Ceny i metody płatności

9.1. Ceny Towarów podawane są w Sklepie internetowym w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

9.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności internetowych jest PayNow.

9.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

9.4. Dostępne aktualnie sposoby płatności są wskazywane Kupującemu w zakładce „Metody płatności” na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia Umowy sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranej przez Kupującego wersji językowej strony internetowej Sklepu internetowego.

9.5. W przypadku płatności w złotych polskich (PLN) Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny Towaru:

a) płatnością internetową (tzw. pay-by-link);

b) płatnością kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;

c) płatnością BLIK;

d) płatnością w usłudze Google Pay.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

10.1. Jeśli Kupujący jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2. W przypadku Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje.

10.3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie Towar lub w którym osoba trzecia – inna niż przewoźnik – i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

10.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, wybierając jeden z poniższych sposobów: 

a) pocztą tradycyjną na adres: „SafeStock” ul. Jana Kochanowskiego nr 12, 31-127 Kraków;

b) pocztą elektroniczną na adres: info@safestock.pl.

10.5. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

10.6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

10.7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał na adres e-mail: info@safestock.pl lub na adres pocztowy Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. 10.3 Regulaminu.

11. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży 

11.1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma informację o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

11.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

11.3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności za Towar przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

11.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.5. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres „SafeStock” ul. Jana Kochanowskiego nr 12, 31-127 Kraków; niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

11.6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Rękojmia za wady Towaru

12.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

12.2. W przypadku wszelkich wad Towarów zamówionych za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

12.3. Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów.

12.4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady Towaru w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest Konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanych produktów jest wyłączona. 

12.5. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady Towaru zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia Sprzedawcy. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona w całości. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia praw do jakiego doszło. Reklamacje powinny być składane na adres poczty elektronicznej: info@safestock.pl.

12.6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo nie uczyniono zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

12.7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

12.8. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku, gdy wada nie jest istotna.

12.9. Konsument może także bez konieczności wyczerpania powyższego trybu żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub naprawienia Towaru. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

12.10. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Konsument zobowiązany jest dostarczyć Towar do siedziby Sprzedawcy lub przesłać Towar na adres Sprzedawcy, w celu oceny stwierdzonej wady. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca. 

12.11. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, o których Konsument wiedział przy zakupie Towaru.

12.12. Konsument może wykonać powyższe uprawnienia, jeżeli wada ujawni się w terminie 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. 

12.13. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 10.1.

12.14. Sprzedawca informuje Kupującego o przysługującym mu prawie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Dodatkowe informacje odnośnie do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

13. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną

13.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

13.2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności dotyczącej nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika. 

13.3. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail: info@safestock.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą świadczoną drogą elektroniczną.

13.4. Usługodawca rozpatruje reklamację dotyczącą Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy od dnia jej otrzymania. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona w całości. 

13.5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wniósł reklamację, chyba że Użytkownik zażąda innej dostępnej formy. 

14. Zmiana Regulaminu 

14.1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:

a) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;

b) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad ich świadczenia;

c) w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

14.2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

14.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

14.4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres email: info@safestock.pl.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, w tym będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z tych treści wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z ww. treści, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.

15.2. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

15.3. Stosownie do art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że na stronie internetowej Sklepu internetowego stosuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies zamieszczone są w Polityce Prywatności. 

15.4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, a zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

15.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

15.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

15.7. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały szczegółowo określone w Polityce Prywatności, której akceptacja jest wymagana na odpowiednim etapie przed złożeniem Zamówienia. Dostępna jest ona także pod adresem: https://safestock.pl/polityka-prywatnosci/. 

15.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.